StartOfertaHosting › Regulamin Hostingu

Regulamin Hostingu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

z dnia 14 grudnia 2003 r.

Wstęp
Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez MKDES z siedzibą w (98-100) Wiewiórczyn, ul. Rzemieślników 1.
Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej MKDES.

Definicje
Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach należy interpretować zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:

 1. Klient - osoba lub podmiot nie będący "konsumentem" w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
 2. Umowa-zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a MKDES, w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej MKDES, umowa na świadczenie Usług Internetowych, określająca między innymi:
  1. wykaz Usług Internetowych świadczonych Klientowi ("Usługi") (§2.),
  2. parametry Usług Internetowych świadczonych Klientowi ("Parametry") (§2.),
  3. wynagrodzenie roczne MKDES netto należne MKDES z tytułu świadczenia Usług Internetowych ("Wynagrodzenie" lub "Cena") (§4.),
  4. tryb płatności ("Tryb Płatności") Wynagrodzenia określający liczbę miesięcy (1, 3, 6, 12 lub 24) ("Okres Rozliczeniowy"), co którą płatna jest Płatność Okresowa ("Płatność Okresowa") przypadająca w danym Okresie Rozliczeniowym (§3.),
  5. inne warunki szczegółowe ("Warunki Szczegółowe") (§5.).
 3. Usługi Internetowe - usługi świadczone przez MKDES, polegające w szczególności na udostępnieniu Klientowi zasobów MKDES umożliwiających Klientowi prowadzenie własnego serwisu www oraz kont poczty elektronicznej. Szczegółowy wykaz usług, ich parametrów i cen zawarty jest w ofercie publikowanej w serwisie internetowym MKDES.
 4. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);
Ilekroć w treści Regulaminu pojawiają się sformułowania pisane z wielkiej litery, należy je interpretować zgodnie z definicjami powyżej, lub definicjami zamieszczonymi w dalszej części Regulaminu.

Przedmiot umowy
 1. MKDES zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, za Wynagrodzeniem, Usługi o parametrach nie gorszych od Parametrów wskazanych w Umowie-zamówieniu.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy-zamówienia, a w szczególności do terminowej płatności Wynagrodzenia MKDES.
 3. Klient oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. MKDES oświadcza, iż posiada zasoby i kompetencje wystarczające do świadczenia Usług z zachowaniem Parametrów.
Sposób zapłaty Wynagrodzenia
 1. Klient zobowiązuje się, w dniu zawarcia Umowy-zamówienia, do zapłaty Wynagrodzenia za okres jednego roku licząc od dnia wejścia Umowy-zamówienia w życie chyba, że Warunki Szczegółowe stanowią inaczej.
 2. Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w formie Płatności Okresowych w kolejnych Okresach Rozliczeniowych.
 3. Płatność Okresowa obliczana jest na każdy rok trwania Umowy-zamówienia jako iloczyn (i) Wynagrodzenia oraz (ii) ilorazu (ii.i) czasu trwania Okresu Rozliczeniowego wyrażonego w miesiącach i (ii.ii) liczby 12. Płatność Okresowa zostanie każdorazowo powiększona o podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wejścia Umowy-zamówienia w życie i trwa liczbę miesięcy określoną Trybem Płatności.
 5. Kolejny Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po dniu kończącym poprzedni Okres Rozliczeniowy i trwa liczbę miesięcy określoną Trybem Płatności.
 6. MKDES, najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego prześle Klientowi fakturę pro forma opiewającą na kwotę Płatności Okresowej w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
 7. Klient, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym Okresu Rozliczeniowego, zobowiązuje się do zapłaty Płatności Okresowej przelewem, na rachunek wskazany na fakturze pro forma, bez dodatkowych wezwań do zapłaty. Klient zobowiązuje się do zapłaty Płatności Okresowej również w przypadku opóźnienia w otrzymaniu faktury pro forma za dany Okres Rozliczeniowy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty przelewem, na rachunek wskazany na ostatniej otrzymanej fakturze pro forma lub na stronie internetowej MKDES.
 8. MKDES, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty Płatności Okresowej wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT opiewającą na kwotę zapłaconej Płatności Okresowej.
 9. Jako dzień zapłaty Płatności Okresowej rozumiany jest dzień uznania rachunku MKDES pełną kwotą Płatności Okresowej.
 10. Klient upoważnia MKDES do wystawiania faktur pro forma i faktur VAT bez jego podpisu.
 11. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować MKDES o wszelkich zmianach w zakresie danych niezbędnych MKDES do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 12. MKDES ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez MKDES wskutek niewypełnienia przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ustępie 15 powyżej.
 13. MKDES, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo naliczać odsetki umowne w kwocie trzech procent niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, począwszy od 10 dnia opóźnienia włącznie.
 14. MKDES, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego Wynagrodzenia oraz odsetek umownych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.
 15. MKDES, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 14 dni, ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego Wynagrodzenia wraz z odsetkami umownymi. Klientowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia Usług spowodowany opóźnieniem w zapłacie całości lub części Wynagrodzenia lub odsetek umownych.
 16. MKDES, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym. Wynagrodzenie należy się MKDES za okres do najbliższej rocznicy Umowy-zamówienia.
Reklamacje
 1. Reklamacje Usług Klient zobowiązany jest zgłaszać w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty identyfikacji przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: (i) krótki opis zidentyfikowanej nieprawidłowości oraz (ii) datę identyfikacji tej nieprawidłowości przez Klienta.
 3. MKDES rozpatrzy i przekaże Klientowi odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną reklamację w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie, w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenie. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie oznacza uznanie reklamacji przez MKDES.
 4. W przypadku uznania reklamacji MKDES niezwłocznie usunie zidentyfikowaną nieprawidłowość oraz zwróci Klientowi część Wynagrodzenia za reklamowane Usługi, za okres nieprawidłowego funkcjonowania takich Usług. Kwota zwróconego Wynagrodzenia zostanie uwzględniona w najbliższej fakturze wystawionej Klientowi.
Odpowiedzialność
 1. MKDES nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Klienta z Usług, a w szczególności z powodu:
  1. utraty danych,
  2. opóźnień w przekazie danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją,
  3. opóźnień lub innymi przerw w świadczeniu usług przez MKDES, spowodowanych przez czynniki od MKDES niezależne.
 2. Za czynniki niezależne od MKDES uważa się w szczególności:
  1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
  2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, przeciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych;
  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą MKDES nie odpowiada,
  4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  5. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Klienta, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność i zwalnia MKDES z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezgodność z obowiązującym prawem treści i formy informacji przekazywanych lub gromadzonych przez Klienta z wykorzystaniem zasobów MKDES.
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza MKDES z tytułu Umowy-zamówienia ograniczona jest wysokością Wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w okresie jednego roku poprzedzającego bezpośrednio dzień zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego przez Klienta.
Czas trwania umowy
 1. Umowa-zamówienie zawierana jest na czas nie oznaczony. Jako dzień zawarcia Umowy-zamówienia rozumiany jest dzień:
  1. dzień, w którym Klient złożył podpis na Umowie-zamówieniu, w przypadku zawierania umowy w formie pisemnej, albo
  2. dzień, w którym Klient zapłacił pierwszą Płatność Okresową, w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem formularza internetowego. W każdy przypadku Umowa-zamówienie wchodzi w życie z dniem faktycznego rozpoczęcia świadczenia Usług przez MKDES i od tej daty liczone są wszelkie okresy i rocznice wskazane w Regulaminie.
 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie w każdą rocznicę jej wejścia w życie poprzez przekazanie drugiej stronie oświadczenia w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie w ust. 35 lit. b) lub ust. 36 lit. b) w terminie przypadającym najpóźniej na 3 miesiące przed rocznicą wejścia w życie Umowy-zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Umowa-zamówienie nie zostanie rozwiązana w rocznicę jej wejścia w życie, MKDES zobowiązuje się do świadczenia Usług przez okres kolejnego roku, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za okres kolejnego roku chyba, że Warunki Szczegółowe stanowią inaczej.
 4. Klient ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, z winy MKDES wyłącznie w przypadku:
  1. naruszenia przez MKDES Parametrów, jeżeli naruszenie takie trwa dłużej niż 2 tygodnie od czasu zgłoszenia przez Klienta reklamacji,
  2. zmiany Regulaminu, przez okres 2 tygodnie od dnia publikacji takiej zmiany na stronie internetowej MKDES,
  3. postawienia MKDES w stan likwidacji,
  4. rażącego naruszenia przez MKDES innych zobowiązań zawartych w Umowie-zamówienie lub Regulaminie. MKDES zobowiązana jest w takim przypadku do zwrotu Wynagrodzenia w części przypadającej na okres, w którym Usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania Umowy-zamówienia.
 5. MKDES ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, z winy Klienta wyłącznie w przypadku:
  1. określonym w ustępie 20,
  2. stwierdzenia przez MKDES rażącego naruszenia Umowy-zamówienia lub Regulaminu przez Klienta lub osoby, za które Klient odpowiada, Klientowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia za okres, w którym Usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania Umowy-zamówienia.
 6. MKDES w dniu rozwiązania Umowy-zamówienia ma prawo usunąć wszelkie dane Klienta z serwerów MKDES, bez dodatkowego zawiadomienia Klienta.
Doręczenia i powiadomienia
 1. O ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia od MKDES do Klienta będą dokonywane:
  1. w formie elektronicznej - e-mail'em na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu, lub
  2. w formie pisemnej - listem poleconym lub kurierem na adres wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu, lub
  3. w formie faksu - pod numer telefonu wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu.
 2. O ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia od Klienta do MKDES będą dokonywane:
  1. w formie elektronicznej - e-mail'em na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klientów MKDES wskazany na stronie internetowej MKDES, lub
  2. w formie pisemnej - listem poleconym lub kurierem na adres Biura Obsługi Klientów MKDES wskazany na stronie internetowej MKDES, lub
  3. w formie faksu - pod numer telefonu Biura Obsługi Klientów MKDES wskazany na stronie internetowej MKDES.
 3. Klient zobowiązany jest informować MKDES w sposób właściwy dla doręczeń o wszelkich zmianach danych wskazanych w ustępie 35.
 4. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez MKDES na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej MKDES. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.
Inne postanowienia
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MKDES dla celów związanych ze świadczeniem Usług Internetowych. Klient, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych.
 2. MKDES zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Klient wyraża zgodę na opublikowanie nazwy / firmy Klienta oraz adresu serwisu WWW na liście referencyjnej MKDES.
 3. Klient, na żądanie MKDES, zobowiązany jest przedkładać MKDES do wglądu:
  1. dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poświadczone odpisy z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,
  2. zaświadczenie o nadanym numerze REGON i NIP oraz
  3. dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Klienta, jeżeli uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z już przedłożonych dokumentów.
 4. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów i wydatków Klienta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania przez Klienta z Usług, w szczególności kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług, a także rejestracji własnej domeny lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.
 5. MKDES zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem konta poczty elektronicznej, założonego na serwerze MKDES.
 6. Klient zobowiązuje się korzystać z Usług Internetowych jedynie w celach prawnie dozwolonych oraz zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie lub przechowywanie serwisów o zawartości pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie, jak również zabronione jest umieszczanie serwisów, których elementy są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez MKDES. Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nazwa konta poczty elektronicznej (aliasu) Klienta nie może naruszać praw osób trzecich. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi wszelkich nadanych Klientowi numerów i haseł, umożliwiających Klientowi korzystanie z Usług Internetowych.
 7. Klient, po podaniu numeru klienta wskazanego w Umowie-zamówieniu oraz aktualnego hasła, ma prawo do korzystania z pomocy technicznej: telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej MKDES lub pocztą elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klientów MKDES wskazanym na stronie internetowej MKDES.
 8. Klient nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy-zamówienia osobę lub podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody MKDES.
 9. MKDES ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy-zamówienia na osobę lub podmiot trzeci, na co Klient wyraża zgodę.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy-zamówienia, inne niż Usługi, Parametry, Okres Rozliczeniowy, Tryb Płatności, Wynagrodzenie i Warunki Szczegółowe pozostają w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, to obowiązujące są postanowienia Regulaminu. W przeciwnym przypadku obowiązują postanowienia Umowy-zamówienia.
Firma Oferta Portfolio Klienci Kontakt
Marek Kmiecik MKDES
Wiewiórczyn ul. Rzemieślników 1, 98-100 Łask k/Łodzi
tel.kom. 0 887 325 572
e-mail: biuro@mkdes.pl
GG: 1833622
Skype: mkdes.kmiecik
Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach
W ramach usługi Pozycjonowanie zapewniamy uzyskanie wysokich pozycji w wyszukiwarkach.
Tysiące odwiedzin miesięcznie - Twoja strona musi na ciebie zarabiać. więcej »
Projektowanie stron internetowych
Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie projektowania stron internetowych.
Oferujemy dobre ceny oraz wysokiej jakości projekty graficzne. Projektowanie stron internetowych opieramy na własnym oprogramowaniu stron FLEXI lub popularnym systemie CMS Joomla.
więcej »
Strony www CMS, Blogi
Łatwe tworzenie stron internetowych dla każdego. Samodzielnie twórz swoją stronę internetową. Łatwa obsługa i ogromne możliwości zapewni Joomla - najlepszy system CMS na świecie i Wordpress - najlepszy blog. System CMS to tworzenie stron internetowych we własnym zakresie.
więcej »
Tworzenie sklepów internetowych
Sklep internetowy seoNetShop. Nasze autorskie oprogramowanie sklepu internetowego. Zapewniamy utrzymanie, wsparcie i pomoc w rozwoju handlu w sieci internet. Zapewniamy tworzenie sklepów internetowych zoptymalizowanych dla wyszukiwarek internetowych.
więcej »Jeśli jesteś zainteresowany zleceniem usług do MKDES, prosimy abyś zapoznał się z działem
FAQ - pytania i odpowiedzi


Wybierz adres w sieci
Twojej strony internetowej. domeny »


Pomoc i poradniki


FAQ - pytania i odpowiedzi


Wybierz serwer wirtualny na Swoją stronę internetową lub pocztę. Umieszczaj zdjęcia, filmy, galerie, muzykę. hosting »
mkdes.pl © 2004-2013

BEZPIECZNA USŁUGA: nie pobieramy zaliczek, płatność po wykonaniu zlecenia !!!

Obsługujemy głównie klientów z miejscowości: Łódź i województwo łódzkie.